De Stichting Tabernaleporis is in 2015 opgericht om goede doelen in Nederland te steunen op het gebied van universitair onderwijs, medisch onderzoek (mn. kanker, alzheimer en metabolische ziekten), cultureel historisch en artistiek erfgoed en het welzijn van dieren in een gezonde leefomgeving.
Onder cultureel erfgoed wordt ook verstaan het behoud van podiumkunsten in de brede zin van het woord en het stimuleren van pluriformiteit in woord en geschrift.
Onze maatschappelijke bijdragen richten zich in het bijzonder op projecten waar geen fondsen voor beschikbaar zijn via reguliere kanalen.

 

Onze doelstellingen:

Kanker, Alzheimer en metabolische ziekten moeten  teruggedrongen worden;

Door het faciliteren van getalenteerde, internationaal georienteerde studenten hoopt de Stichting Tabernaleporis een brug te slaan naar een betere toekomst voor het Europa van nu;

Bescherming en instandhouding van cultuurhistorisch en artistiek erfgoed;

Bescherming en stimulering van cultuur in het bijzonder;

Stimulering van een evenwichtige ontwikkeling van flora en fauna komt het welbevinden van velen ten goede.

Projecten

Aan wie hebben wij reeds  gedoneerd?

Universitair Onderwijs & Sport

Een grote groep nederlandse jongeren studeren met “roei- beurzen” op buitenlandse universiteiten. Hun prestaties in studie en sport blijken gelijk op te gaan. Wij financierden de 10 oefenskiffs, die bij Willem III in Amsterdam liggen.
Ook werden in samenspraak met de Universiteit Leiden/LUF de jaarlijkse Leporis Scholarships aan 2 masterstudenten uit centraal Europa verstrekt.

Cultureelhistorisch erfgoed

Wij steunen de grootschalige restauratie van de Grote Kerk in Naarden, waaronder het 16e eeuw tongewelf.

Cultuur

Zowel de Bachvereniging als het Koninklijk Concertgebouworkest kregen een financiële bijdrage. Het Young Project van het Koninklijk Concertgebouworkest werd in het bijzonder gesteund.

Baanbrekend medisch onderzoek

Opnieuw werd een bijdrage verstrekt aan het tweelingenonderzoek van de VUMC/Alzheimer Centrum Amsterdam.
Via de Bontius Stichting werd het onderzoek naar beenmergfalen gesteund. Voor Metakids werd het project Diagnose Versneller gesteund waar een groot aantal Universitaire Medische Centra bij betrokken zijn.

Bestuursmededelingen:

Het Bestuur heeft voor 2024 beperkte mogelijkheden voor nieuwe projecten. Via deze link kunnen verzoeken worden ingediend.

Bestuur

voorzitter

Roelant Hazewinkel (1958)

Roelant Hazewinkel heeft een doctoraal Bedrijfsrecht, Universiteit Leiden. Momenteel is hij eigenaar directeur van Uitgeverij WBooks BV en Museum Tijdschrift BV. Deze uitgeverijen zijn gespecialiseerd in geschiedenis-en kunstboeken en het culturele erfgoed in het bijzonder. Naast een succesvolle carrière in de uitgeverij branche heeft hij veel bestuurlijke ervaring in het charitatieve domein bij onder andere de Stichting Vrienden van Amerpoort (zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking) en de Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren (voorkomen van sociale achterstand bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar)

Penningmeester

Ingeborg Hazewinkel (1960)

Ingeborg Hazewinkel heeft een doctoraal Internationaal recht en Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. In haar werkzame leven heeft zij verschillen de juridische functies vervuld zowel binnen Nederland als internationaal.

Secretaris

Martien van Winden (1957)

Martien van Winden heeft een MBA van de Universiteit Nijenrode. Hij bekleedde directiefuncties bij o.a. Robeco en Theodoor Gilissen Bankiers. Sinds 2006 is hij beheerder van Beleggingsfonds Hoofbosch. Van Winden is gastdocent strategisch Management aan de VU, UvA, Erasmus Universiteit en opleidingscentrum De Baak. Hij schreef een aantal boeken op het gebied van economische geschiedenis en beleggen. 

Lid

Pancras Hogendoorn

Pancras C.W. Hogendoorn is hoogleraar pathologie, vice-voorzitter van de raad van bestuur en decaan van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast is hij gasthoogleraar bij de Universiteit van Oxford en de Vrije Universiteit Brussel. Ook is hij voorzitter van de Nederlandse Commissie voor Beentumoren, lid van de Raad van Toezicht van zorgorganisatie Pieter van Foreest, en de Hogeschool der Kunsten Den Haag

Lid

Philip Monas (1958)

Philip Monas heeft een doctoraal economie, bedrijfskundige afstudeerrichting aan de Universiteit van Amsterdam. Een succesvolle carrière volgde in verschillende marketing functies bij onder meer : ACNielsen Nederland BV en Elsevier Science Publishers BV. Philip vervolgde zijn carrière in het onderwijs eerst als docent economie en M&O en later als Conrector en lid van het management team van het Cygnus Gymnasium te Amsterdam. Portefeuilles: financiën, huisvesting en subsidies.
Daarnaast heeft hij veel ervaring als bestuurder van verenigingen en stichtingen.

Statuten:

Datum van oprichting 11 juni 2015

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van goede doelen in Nederland op het gebied van onder meer universitair onderwijs, kankeronderzoek, cultuur, bescherming van natuur en van dieren. Voorts stelt de stichting zich ten doel al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. De stichting beoogt niet het maken van winst maar kan inkomsten in het ene jaar reserveren om in jaren waarin meer vraag is extra te kunnen uitgeven.
Binnen haar doelstelling kan de stichting financieringen verstrekken bij wijze van garantie-subsidie of à fonds perdu. Gelden en niet geldelijke ondersteuning zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld voor zover kosten van te ondersteunen activiteiten niet uit aan de onderzoekers casu quo aanvragers ter beschikking staande reguliere financieringsbronnen kunnen worden bestreden, een en ander ter beoordeling van het bestuur.
De stichting streeft haar doelstelling na uitsluitend nationaal en voorts zonder enig onderscheid des persoons.
Ook het kapitaal zelf mag voor de doelstelling besteed worden.
Ook goede doelen waar een bestuurslid een binding mee heeft komen voor ondersteuning in aanmerking, zij het dat het desbetreffende bestuurslid terzake besluiten daartoe het stemrecht ontbeert.

FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 3.

De geldmiddelen der stichting bestaan uit: – een door de oprichter ter beschikking gesteld startkapitaal; subsidies en andere soortgelijke bijdragen; – onkostenvergoedingen; schenkingen, legaten en alle andere wettige baten.
Het kapitaal mag belegd worden zoals het bestuur goeddunkt.

Jaarverslagen

2020

Vermogen 31.12.2019   €30.356,77

 

Ontvangsten 2020

Periodieke ontvangsten€200.000,- 

Uitgaven

Stichting Metakids€25.000,- 
Bontius Stichting€50.000,- 
VUMC Alzheimercentrum€50.000,- 
Stichting Maxima Centrum Foundation€25.000,- 
Stichting NoorderkerkConcerten€7.500,- 
   
 Totaal uitgaven€157.500,-
 Vermogen 31.12.2020€72.022,-

2021

Vermogen 31.12.2020  €72.022,-

 

Ontvangsten 2021

Periodieke ontvangsten€200.000,-

Uitgaven

Erasmus MC Foundation, Hintzen project     €50.000,-
Stichting Metakids€25.000,-
VUMC Alzheimercentrum€50.000,-
Stichting Libertatis/ Universiteit Leiden€30.000,-
Totaal uitgaven€155.000,-
Vermogen 31.12.2021€115.263,-

2022

Vermogen 31.12.2021   €115.263,-

 

Ontvangsten 2022

Periodieke ontvangsten€200.000,- 

Uitgaven

Stichting  Praesidium Libertatis/LUF 2022 en 2023

€100.000,-

 

VUMC Alzheimercentrum, tweelingenonderzoek

€50.000,-

 

Bontius Stichting

€20.000,-

 

KCO, w.o. project Young

€35.000,-

 

St Grote Kerk Naarden

€10.000,-

 
   
 Totaal uitgaven€215.000,-
 Vermogen 31.12.2022€98.832,-